English version

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MAIN sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), przy ulicy Giełdowej 7/9, KRS: 0000560747, NIP: 5252620555, REGON: 361665837 (dalej: MAIN).
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się korzystając z danych wskazanych powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@main.pl).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Newsletter

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda
na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wysyłki newslettera.

W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics). Opcjonalna zgoda na przetwarzanie danych w postaci newslettera wymaga podania jedynie adresu mailowego.
W przypadku konkursów – dla każdego z nich przygotowywane są indywidualnie dopasowane dokumenty w postaci regulaminu oraz polityki prywatności, które każdy uczestnik wysyłając formularz musi zaakceptować. Ich treści znajdują się na stronach konkursowych.
W przypadku komunikacji mailowej lub telefonicznej – nie wymagamy odgórnie żadnych danych. Wiadomo, że po otrzymaniu wiadomości mailowej, będziemy posiadać Państwa adres mailowy, a w przypadku połączenia telefonicznego – Państwa numer telefonu. Dodatkowymi danymi będą dane dobrowolnie podane, przykładowo: treść zapytania, imię i/lub nazwisko itd.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody na ich przetwarzanie. Zrezygnować z otrzymywania newslettera może Pani/Pan poprzez kliknięcie w link znajdujący się na jego końcu. Po rezygnacji z newslettera usuniemy Pani/Pana dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywanie organom, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać również firmom przetwarzającym dane w naszym imieniu (m.in. obsługującym nasze systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną etc.).

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
– wycofania w każdej chwili zgody, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Formularz kontaktowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej https://main.pl/kontakt/

Korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości – w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane do administratora pytanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
– wycofania w każdej chwili zgody, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje podjęcie działań (udzielenie odpowiedzi) przez Administratora.

Kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy)

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń.
Dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem- przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych
i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora- przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, w tym następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy, policja, sądy);
2) podmiotom realizującym określone usługi na rzecz Spółki, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich wykonania (np. dostawcom usług informatycznych, prawnych, audytowych, księgowych).

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kandydaci do pracy – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków- art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Fanpage Facebook
Administrator danych osobowych przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a MAIN Data Center na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały komentarz, udostępniły lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u lub wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
– imię i nazwisko lub nick użytkownika facebook;
– zdjęcie profilowe;
– informacje dostarczane np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść komentarzy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane:
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
• prowadzeniu fanpage na portalu społecznościowym facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez facebook i informowania za jego pomocą o aktywności administratora, przeprowadzania akcji informacyjnych dotyczących działalności administratora;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a;
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– upoważnieni pracownicy administratora;
– inni użytkownicy portalu Facebook;
– właściciel portalu Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile to wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania:
– dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody;
– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w których przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Ci prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
– wycofania w każdej chwili zgody, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.