Polityka prywatności

English version

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MAIN sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), przy ulicy Giełdowej 7/9, KRS: 0000560747, NIP: 5252620555, REGON: 361665837 (dalej: MAIN).
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się korzystając z danych wskazanych powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]).

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Newsletter

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.

Czy musisz podawać na swoje dane?

Podanie Twoich danych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1) Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).
2) Jeżeli wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Komu przekażemy Twoje dane?
Twoje dane przekażemy dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić, a gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, wtedy takie sprzeciwu nie musisz uzasadniać.

Formularz kontaktowy

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z formularzy kontaktowych na stronie internetowej https://main.pl/ oraz podstronach witryny.

Korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości – w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania.

Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane do administratora pytanie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
w szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
– wycofania w każdej chwili zgody, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO; adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje podjęcie działań (udzielenie odpowiedzi) przez Administratora.

Kontrahenci (oferenci, dostawcy, wykonawcy)

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą przetwarzania jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenia roszczeń.
Dane będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem- przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
2) wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych
i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora- przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych, w tym następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. ZUS, urząd skarbowy, policja, sądy);
2) podmiotom realizującym określone usługi na rzecz Spółki, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich wykonania (np. dostawcom usług informatycznych, prawnych, audytowych, księgowych).

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie Pani/pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kandydaci do pracy – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków- art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do przenoszenia danych,
3) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Fanpage Facebook

Administrator danych osobowych przetwarza dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a MAIN Data Center na portalu społecznościowym facebook poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały komentarz, udostępniły lub kliknęły ikonę „Lubię to” pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, udostępniły na swoim profilu którykolwiek z materiałów zamieszczonych na fanpage’u lub wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „Wyślij wiadomość” dostępną na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
– imię i nazwisko lub nick użytkownika facebook;
– zdjęcie profilowe;
– informacje dostarczane np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść komentarzy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane:
– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:
• prowadzeniu fanpage na portalu społecznościowym facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez facebook i informowania za jego pomocą o aktywności administratora, przeprowadzania akcji informacyjnych dotyczących działalności administratora;
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a;
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
– upoważnieni pracownicy administratora;
– inni użytkownicy portalu Facebook;
– właściciel portalu Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Survio

Survio jest narzędziem ankietowym, którego używamy w celu poznania preferencji zakupowych użytkowników strony oraz możliwości nawiązania kontaktu, tj. przekazania nam swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez narzędzie ankietowe Survio dostępne są pod adresem:

https://www.survio.com/pl/polityka-prywatnosci

Calendly

Narzędzie Calendly służy do umawiania rozmów i spotkań. Chcąc umówić spotkanie, użytkownik wybiera termin w kalendarzu danej osoby, a następnie pozostawia dane kontaktowe, e-mail, numer telefonu, celem odbycia umówionego spotkania lub rozmowy. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Calendly znajdziesz pod adresem:

https://calendly.com/privacy

Korzystanie z dostępnych narzędzi na naszej stronie internetowej Survio i Calendly jest dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom, o ile to wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych związany jest z celami i podstawami ich przetwarzania:
– dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody;
– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w których przepisy prawa nakazują przechowywanie danych;
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Przysługuje Ci prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania;
– wycofania w każdej chwili zgody, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
– przenoszenia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; adres Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka cookies

Aby zapewnić sprawne korzystanie z naszej witryny używamy tzw. plików cookies. Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych. „Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może dzięki temu zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty.

Do czego stosujemy pliki cookie?

Strona main.pl używa plików cookie w celach:

  1. Monitorowania aktywności użytkownika poprzez zbieranie anonimowych statystyk z użyciem narzędzi: Google Analytics, Google Tag Manager
  2. Optymalizowania działania i zawartości witryny z użyciem narzędzi: tagi Google Optimize
  3. Lepszego dopasowania reklam w sieci Google Ads z użyciem narzędzi: kod remarketingowy Google Ads
  4. Wtyczki serwisów społecznościowych: YouTube, Facebook (piksel Meta)

Rodzaje cookies

  • Sesyjne – Tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki (zamknięcia przeglądarki). Są one wymagane do prawidłowego działania strony.
  • Stałe – Informacje pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas (zależny od ustawień przeglądarki) lub do momentu ręcznego ich usunięcia przez użytkownika.

Jak kontrolować pliki cookie?

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie wszystkoociasteczkach.pl. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.