SaaS

Model dostępu do oprogramowania/usługi, w którym to usługodawca odpowiada za operacje związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem środowiska. Użytkownik końcowy nie ma wpływu na konfiguracje infrastruktury oraz zakres funkcjonalności aplikacji, może natomiast ją parametryzować. Istotną cechą tego modelu jest narzucana przez dostawcę wersja oprogramowania. Najczęściej spotykanym modelem opłat jest model subskrypcyjny/abonamentowy.

PaaS

Model dostępu do usługi w chmurze obliczeniowej, gdzie dostarczona jest platforma uruchomieniowa i narzędzia pozwalające dostarczać i rozwijać własną aplikację. Po stronie dostawcy pozostaje kontrola nad infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem do jego zarządzania. W modelu PaaS użytkownik ma wpływ na konfiguracje środowiska, na którym dostarczona jest aplikacja. Opłaty naliczane są abonamentowo, przy czym praktykuje się podpisywanie umów definiujących ilościowo konkretne usługi w ustalonym okresie trwania umowy.

IaaS

Model dostarczenia infrastruktury przez dostawcę chmury publicznej, w którym klient otrzymuje dostęp do zasobów obliczeniowych bez konieczności inwestycji w sprzęt. Dostawca tego modelu zapewnia usługi infrastrukturalne, najczęściej do poziomu systemu operacyjnego, czyli platformę maszyn wirtualnych i kontenerów, przestrzeń dyskową, połączenie sieciowe, kopie zapasowe.

Chmura publiczna

Chmura publiczna (ang. Public Cloud) to model dostarczania usług IT: SaaS, PaaS, IaaS z centrum danych operatora. Moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa, sieć i wszystkie narzędzia zarządzające zapewniane są przez dostawcę i przez niego utrzymywane. W chmurze publicznej dane użytkowników i aplikacji również przechowywane są w centrum danych dostawcy, najczęściej na współdzielonej infrastrukturze przy zapewnieniu stosownej separacji (patrz Multitenancy). Podstawową cechą chmury publicznej jest możliwość błyskawicznego użycia kolejnych zasobów za opłatą i równie szybkiej rezygnacji gdy są one nieużywane.

Chmura prywatna

Chmura prywatna (ang. Private Cloud) jest przeniesieniem podstawowych koncepcji chmury publicznej do własnego centrum danych organizacji. Za pomocą narzędzi automatyzujących procesy oraz sprawnego monitoringu uzyskuje się elastyczność zarządzania zasobami poszczególnym jednostkom oraz wprowadza znaną z chmury publicznej samoobsługę. Dzięki sprawnym systemom rozliczeniowym dokonuje się precyzyjnej alokacji kosztów, czyli rozliczania jedynie wykorzystanych zasobów. Otwiera to możliwość zwracania niepotrzebnych zasobów do wspólnej puli. (patrz Pay-As-You-Go).

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa (ang. Hybrid Cloud) powstała jako połączenie chmury prywatnej i publicznej poprzez delegację konkretnych zadań do poszczególnych modeli. Dzięki temu dane wrażliwe i poufne mogą być przetwarzane w chmurze prywatnej, zaś kalkulacje, analizy, wizualizacje, które z natury wymagają dużej mocy obliczeniowej mogą wykorzystywać chmurę publiczną. Często spotykanym przypadkiem zastosowania modelu hybrydowego jest rozwój aplikacji, który następuje w chmurze publicznej ale jej produkcyjne uruchomienie realizowane jest przez własne centrum danych.

On-Premise

On-Premise czyli we własnym, kontrolowanym przez daną organizację centrum danych. Termin używany zazwyczaj w odniesieniu do infrastruktury IT i jej poszczególnych komponentów w tym programowych i licencji. Bardzo często kolokację zalicza się do modelu On-Premise.

Tenant

Klient chmury w rozumieniu separacji danych i usług, które są dla niego dedykowane pozostając zupełnie niedostępne dla innych klientów. Bardzo często klientów rozróżnia się na podstawie domen organizacji.

Multitenancy

Wielodostępność pojedynczego środowiska przy jednoczesnej gwarancji całkowitej separacji usług i danych dla poszczególnych klientów (patrz Tenant). Zjawisko to może odnosić się do całej platformy chmury obliczeniowej jak i jej poszczególnych komponentów. Przykładem środowiska wielodostępnego w chmurze prywatnej może być macierz dyskowa, w której można dla poszczególnych odbiorców jej usług dedykować konkretne pule dyskowe, porty komunikacyjne czy bufor Cache.

Pay-As-You-Go

Model płatności za usługi polegający na elastycznym rozliczaniu jedynie realnie wykorzystywanych przez klienta zasobów. W szczególności istotną korzyścią dla odbiorcy jest możliwość zaprzestania opłacania niepotrzebnych zasobów obliczeniowych i usług chmury. Inną korzyścią tego modelu jest możliwość błyskawicznego otrzymania dostępu do nowych zasobów. Najbardziej powszechnym rozliczeniem takiego modelu jest płatność kartą kredytową, której dane zapisane zostają u dostawcy,

Control Plane Service

Usługi związane wyłącznie z zarządzaniem danym rozwiązaniem świadczone w modelu chmurowym. Właściwe usługi, wraz z danymi klienta pozostają we wskazanym przez niego miejscu, najczęściej we własnym centrum danych. Dzięki takiemu modelowi klient może zoptymalizować całkowity koszt utrzymania rozwiązania, ponieważ nie musi utrzymywać i aktualizować, często niemałej infrastruktury zarządzającej. Doskonałym przykładem takiego modelu może być Citrix Cloud czy Azure Security Center. Istotną wartością dodaną jest kompleksowe zarządzanie licencjami, niejednokrotnie umożliwiając tym samym model subskrypcyjny dla komponentów w centrach danych organizacji.

Region

Używany przede wszystkim w chmurach publicznych termin określający geograficzne położenie centrum danych dostawcy. Jest to parametr istotny z punktu widzenia komunikacyjnego, ze względu na szybkość transferu sieciowego i potencjalnych opóźnień. Innym krytycznym znaczeniem regionu jest budowa środowisk wysokodostępnych i zabezpieczeń typu Disaster-Recovery. Zwykle redundancję usług krytycznych buduje się w różnych regionach chmury dostawcy w celu minimalizacji ryzyka.

Wirtualny WAN

Wirtualna sieć rozległa operatora chmury, która pozwala najczęściej, w ramach pojedynczej organizacji, na budowę połączeń sieciowych między poszczególnymi regionami lub centrami danych.

SD-WAN

Całkowicie programowo zdefiniowana usługa WAN w postaci nakładki na obecną komunikację. Technologia umożliwiająca połączenie w redundantny sposób wielu łączy sieciowych (takich jak LTE, MPLS itp.) do jednego kanału komunikacji. Oprócz wysokiej dostępności połączenia, dzięki analizie danych transmitowanych w tym kanale, otrzymuje się możliwość bardzo precyzyjnej priorytetyzacji ruchu dla poszczególnych aplikacji biznesowych. Technologia coraz częściej stosowana i oferowana przez dostawców chmur publicznych jako domyślne rozwiązanie dostępu poprzez WAN.

Usługi chmurowe

Różnego rodzaju usługi określane niejednokrotnie jako XaaS (wszystko jako usługa). Model, którego fundamentem jest używanie danej funkcjonalności np. AD, DNS, SQL DB i innych zamiast utrzymywania własnego serwera danej usługi. W istocie właśnie usługi chmurowe budują atrakcyjność takiego modelu. Utrzymywanie poszczególnych komponentów we własnym centrum danych może się okazać kosztowne w porównaniu do XaaS. Wadą takiego podejścia jest z definicji zawsze najnowsza wersja co nie zawsze jest zgodne z polityką wielu organizacji.

Cognitive Services

Specyficzny rodzaj usług chmurowych polegających na analizie i korelacji danych w celu rozpoznawania obrazów, dźwięków, zdarzeń, języka naturalnego i innych. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej jaką utrzymują dostawcy chmury publicznej, a także wielkim zasobom pamięci masowej można dokonywać porównań i analiz mających na celu na przykład rozpoznanie wieku, nastroju czy przynależności etnicznej człowieka na podstawie jego zdjęcia.

AAA

Autoryzacja, autentykacja i audyt. Podstawowe usługi dostępu do zasobów, realizowane najczęściej przez komponenty ADC (ang. Application Delivery Controller). Ich działanie polega na zautoryzowaniu użytkownika, czyli potwierdzeniu jego tożsamości. Następnie weryfikowana jest lista zasobów i usług, do których zalogowany użytkownik powinien mieć dostęp, natomiast w czasie jego sesji wszelkie działania mogą być audytowane. Na podstawie tego audytu, w zależności od jego szczegółowości mogą być podejmowane różne akcje, np. w przypadku wykrycia naruszenia regulacji czy złamania zasad bezpieczeństwa.

Transfer danych

Niezwykle istotny parametr szczególnie w przypadku środowisk chmury publicznej, w której stanowi on element oferty cennikowej. Wskazuje prędkość łącza jakie gwarantuje dostawca, najczęściej do swojej infrastruktury brzegowej, aczkolwiek często określa również limit transferu danych w ramach uiszczonej opłaty. Może to również być cena za GB. Parametr ten jest szczególnie istotny, kiedy kalkuluje się koszty powrotu z chmury publicznej do własnego centrum danych. Może się okazać, że cena transferu z chmury przy odpowiednio dużych wolumenach danych generuje bardzo duże ryzyko kosztowe.

Ruch N-S

Ruch sieciowy północ - południe, czyli zazwyczaj od klienta do aplikacji lub pomiędzy konkretnymi warstwami tej samej aplikacji.

Ruch E-W

Ruch sieciowy wschód - zachód stanowiący komunikację między komponentami tej samej aplikacji lub usługi. Najczęściej odbywa się między kontenerami lub mikrousługami.

Skalowanie wertykalne

Skalowanie wertykalne (ang. Scale-up; vertical scaling). W zależności od potrzeb środowiska, zwiększanie wydajności i pojemności usług poprzez dodawanie zasobów do poszczególnych komponentów składowych. Cechuje rozwiązania konwergentne.

Skalowanie horyzontalne

Skalowanie horyzontalne (ang. Scale-out; horizontal scaling). Dodawanie mocy obliczeniowej poprzez tworzenie nowych modułów, gdzie zasoby dodawane są jednocześnie do wszystkich jednostek składających się na jeden organizm jakim jest usługa. Cechuje rozwiązania hiperkonwergentne.